top of page

Onze missie, doelstellingen en waar we het allemaal voor en van doen.

Stichting ZOD-film stelt zich ten doel de culturele identiteit van Drenthe, de Drenten en in bredere zin de hele Saksische streek ( zowel in Nederland als over de grens in Duitsland) en de streektaal die daarmee samenhangt te

bevorderen, stimuleren, podia's te creeëren en te promoten middels het produceren en distribuëren van film-, video- en multimediaproducties.

Deze producties zullen qua inhoud en thematiek een sterk lokaal, dat wil zeggen Saksisch, karakter hebben. Hierbij bij voorkeur gebruik makende van eveneens lokale makers en talent. Hierbij is het ons doel het percentage per productie voor minstens 80% te laten bestaan uit lokale, lees: Drentse/ Saksische makers.

 

Missie:

Drenthe is naar onze mening één van de mooiste en meest veelzijdige provincies van Nederland.

Niet enkel de diversiteit aan schitterende natuur, haar dorpen en de eeuwenoude gronden maken haar uniek, het zijn vooral de bewoners van Drenthe, die de provincie haar eigen karakter geven. Het is dan ook onze missie dit karakter zoveel mogelijk vast te leggen in kwalitatief hoogwaardige producties, die recht doen aan de diepgewortelde tradities, cultuur en de taal die Drenthe zo eigen is.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het stimuleren, produceren, distribueren en promoten, zowel buiten als binnen de provincie Drenthe en internationaal, van Drentse film- en videoproducties.

Hetzij door het vastleggen in documentaire stijl van portretten en gebeurtenissen die typerend zijn voor de Drentse identiteit alsook het produceren en distribueren van (korte) fictiespeelfilms die gebruik maken van locaties, acteurs en crew uit de regio (zowel professioneel als amateur) , waarbij het stimuleren van nieuw talent een grote plaats inneemt in onze doelstellingen.

Het is wel zo dat wanneer wij spreken van Drenthe, wij hier niet de landsgrenzen zo strikt hanteren als de Grote Bosatlas, maar voor ons een begrip is, die eigenlijk de hele Saksische streek omvat en derhalve ons inziens ook Groningen, delen van Overijssel,Friesland en de Duitse grensregio betreft. Omdat mengvormen in cultuur, taal/dialect en tradities immers niet ophouden bij de landsgrens.

 

Werkzaamheden van de stichting

1.

Het maken en de distributie van film,- video- en Multimediaproducties met een sterke Drentse (in de ruimste zin des woord) identiteit.

A priori bestaat het gros van de werkzaamheden van de stichting uit het stimuleren, cultiveren, promoten en de conservering van De Drentse culturele identiteit in de meest brede zin van het woord, middels het maken van audiovisuele producties.

In de praktijk zal de stichting film- en videomakers vragen plannen voor producties voor te leggen, waarna de stichting de rol van producent op zich zal nemen en in eerste instantie de financiering van het project zal pogen rond te krijgen. Vervolgens is de stichting nauw betrokken bij zowel het pre-productie proces alsook de uitvoerende productie.

Daarnaast wil ze graag als tussenpersoon fungeren bij het bij elkaar brengen van makers en deze zoveel mogelijk te ondersteunen waar mogelijk.

In het kielzog daarvan heeft ZOD-film de ambitie om als ambassadeur voor de Drentse film de rol van distributeur op zich nemen. Waarbij we ons tot doel stellen onze producties aan een zo breed mogelijk (inter)nationaal publiek te vertonen.

ZOD-film ziet voor zich het aanleggen van een groot netwerk van zowel professionals, die mee kunnen en willen helpen aan de verwezenlijking van een project. De laatste fase zal bestaan uit het vinden van podia ( zie punt VI) en de verdere distributie van het eindproduct in de landelijke en internationale bioscopen, streaming platforms ( A-VOD, S-VOD e.d), maar ook op traditionele media als DVD en BLU-RAY.

 

2. promotie.

Promotie van de stichting; haar doelstellingen , producties en makers

Om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken, is het van belang dat deze gedragen worden door een groot gedeelte van het (Drentse) publiek, alsook de lokale politiek, bedrijfsleven en andere partijen, die in het proces van filmmaken een bijdrage willen en kunnen leveren in de

totstandkoming van een project. Dit geldt niet enkel voor de eindproducten, voor zover deze een publiek zoeken en distributie verlangen. Al in de pre-productiefase is het van belang dat men het bestaan en de missie van de stichting brede bekendheid heeft.

Sociale media, de website en het organiseren van vertoningen zullen prioriteit krijgen in dezen, maar ook het opzoeken van de verschillende media bij het opstarten van een nieuw project behoort tot de mogelijkheden.

Bekendheid en ruchtbaarheid geven aan reeds opgezette producties wordt daarnaast middels het geven van workshops en lezingen verwezenlijkt.

 

3. samenwerking.

Samenwerkingsverbanden met lokale organisaties, participatie en een bottom-up approach:

Het is voor de stichting van groot belang dat zij in contact treedt met andere instellingen, die eenzelfde of overlappend doel nastreven met andere middelen, of zich bezig houden met de culturele identiteit, tradities, geschiedenis etc. in de breedste zin des woords.

Of het nu kunstenaarsverenigingen zijn, reënactors, buurtschappen, historische verenigingen, openluchtmusea, taalkundige instituten, historici of gewoon burgers die graag hun steentje willen bijdragen aan een productie. We staan ontzettend open voor alle bijdragen van onderaf om op een slimme en vaak economisch erg voordelige manier te werken aan een fantastische film. Het Drentse naoberschap, de sterke wil tot lokale participatie en de liefde voor deze streek zijn daarbij een ontzagwekkende krachtbron waar we in dankbaarheid uit putten.

Door voorgenoemde ontstaat een kruisbestuiving, een enorm draagvlak en een breed publiek voor onze producties en draagt niet in de laatste plaats bij aan de bekendheid van de stichting en haar doelstellingen.

Een aantal voorbeelden van instellingen waar de stichting zich mee associeert en waar reeds samenwerking mee is gestart;

stichting de mammoet – Erica; Huus van de taol- Beilen; Geopark Drenthe; Het hunebedmuseum te Borger; Stedelijk museum Coevorden; Openluchtmuseum Barger Compascuum en haar vrijwilligers,

Openluchtmuseum Schoonoord, ’t Aol volk, het Van Gogh huis te Veenoord, museum havenzate te Roden, om er slechts een paar te noemen.

 

4. Stimuleren van nieuw talent.

Een verder doel van stichting ZOD-film is om een podium en mogelijkheden te creëeren voor (jong) talent in Drenthe, die met documentaire-, dan wel filmideeën rondlopen, maar die wegens gebrek aan middelen of netwerk, deze niet van de grond weten te krijgen.

De stichting wil dit talent niet verloren laten gaan en het liefst cultiveren. Middels reeds eerder genoemde workshops (zie punt VII) is de stichting voornemens nieuw talent te stimuleren. Wij vragen ze hun plannen voor te leggen aan de stichting opdat we samen proberen middels het aanspreken van het netwerk van de stichting en het zoeken van financiering, deze projecten van de grond te krijgen.

Daarnaast zal de stichting er op toezien dat bij de productie van grotere films , zoals onze oorlogsfilm “Grenzeloos verraad”, het gros van de cast en crew, zal bestaan uit makers, wonende in de Saksische streek.

Niet in de laatste plaats omdat dit voor lokaal gefilmde producties ook in financiële en praktische zin onze voorkeur heeft.

 

5. Podia creëren.

Stichting ZOD-film heeft de ambitie dat film-en videoprojecten van de grond komen en ze gemaakt zien worden. Daar houdt het echter niet op. Films dienen gezien te worden. Daarbij ziet ZOD-film voor zichzelf een ontzettend belangrijke taak weggelegd in het zoeken en vooral creëeren van podia om de producties gezien te krijgen.

Hierbij valt te denken aan bioscoopvertoning, streaming diensten, uitzending op (lokale)TV, VOD, en zelfs DVD's en BluRay (en donatie aan bibliotheken).

Indien nodig zal ZOD-film hiervoor de partnerschap opzoeken met landelijke producenten en distributeurs.

 

6. Workshops/lezingen.

Om de doelstellingen van de stichting bij een breder publiek bekendheid te laten genieten zal ZOD-film in de periode 2020-2024 lezingen en workshops organiseren over film maken, haar visies, doelstellingen en de manieren waarop ze deze realiseert.

 

7. Vergaren fondsen.

Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen zal stichting ZOD-film op zoek gaan naar alle mogelijke bronnen.

Deze zullen op volgende wijze geworven worden:

a. crowdfunding campagnes

Per project zal de stichting zich inzetten een crowdfunding campagne op te zetten. Niet enkel om een project gefinancierd te krijgen, het is tevens een uitgelezen kans een project en daarmee de stichting bredere bekendheid te laten krijgen bij een groot publiek.

b. subsidies

Voor grotere projecten, waarbij crowdfunding niet volstaat zal de stichting per productie incidentele subsidies aanvragen bij gemeentes, provincies, het rijk, de Europese Unie of één van de particuliere fondsen die zich bezig houden met kunst, cultuur, film en media. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel om op termijn in aanmerking te komen voor structurele subsidies.

e. donateurs/sponsors

Stichting ZOD-film zal zich in haar poging te profileren bij een breder publiek, tevens richten op het zoeken van sponsoren, donateurs zowel eenmalig per project of structurele donateurs.

De stichting hoopt in 2020-2024 minimaal 5 tot 10 structurele donateurs te hebben en in 2024- 2028 op te hogen naar 15 a 25 structurele donateurs.

d. distributie/rechten

Vanaf het moment dat de stichting haar eerste producties in premiere laat gaan, zal ze proberen, door bijvoorbeeld ticketverkoop en later, indien

mogelijk uitzendrechten en verkoop van de productie op DVD/BluRay eigen inkomen te genereren voor het uitvoeren van haar doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk en committeert zich eraan dat het geld wat hiermee binnengehaald wordt, minstens voor 90% terugvloeit naar de gestelde doelstellingen , zoals het opzetten van nieuwe projecten, stimuleren van talent zoals in de ANBI voorwaarden zijn vastgelegd.

VII-b. De wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal beheren en besteden:

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vacatiegeld, noch enig andere bezoldiging voor haar werkzaamheden. Het bestuur is van mening dat dit geld beter besteed wordt aan de doelstellingen en het maken van mooie films in Drenthe en het Saksische taalgebied.

De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers en heeft geen direct personeel in dienst. Overheadkosten zullen tot het minimum beperkt blijven om zo het grootste gedeelte van haar inkomsten en vermogen ten goede te laten komen aan haar doelstellingen.

Stichting ZOD-film heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten uit verkoop, vertoning of licensering van de door ZOD-film gemaakte producties zullen derhalve ten goede komen aan nieuwe projecten.

Daarnaast zal de stichting in beginsel geen kosten in rekening brengen, anders dan eventuele onkostenvergoedingen, voor haar lezingen en workshops.

 

De stichting zal eventueel opgebouwd vermogen beheren met het laagst mogelijke risico: spaarrekening en/of internetspaarrekening of deposito. Het vermogen van de instelling wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting die volgens het beleidsplan zijn vastgesteld. Dit wil zeggen; voornamelijk de kosten van het produceren van film en videoprojecten en de distributie/promotie hiervan.

bottom of page